فروشگاه اینترنتی ماه بانو فروشگاه اینترنتی ویژه همه-فروش کلیه محصولات-مطالب علمی-آلبوم تصاویر http://kafehmarket.mihanblog.com 2020-02-25T02:35:54+01:00 text/html 2011-05-15T06:52:25+01:00 kafehmarket.mihanblog.com حامد فیروزه http://kafehmarket.mihanblog.com/post/234 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-left: 20px; direction: rtl; line-height: 150%; margin-right: 20px; text-align: justify; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3" color="#000000"><strong>فیروزه در بین جواهرات درجه دوم بهترین سنگ می باشد . رنگ داخلی&nbsp; و خارجی آن یکسان بوده و فرقی نمی کند . فیروزه 2 نوع دارد : 1- فیروزه مشرقی که رنگ آن هیچ زمان خراب نمی شود 2- فیروزه مغربی که رنگ آن خراب شده و به سبز تبدیل می گردد . فیروزه به رنگ های آبی ، سبز و سفید وجود دارد .</strong></font></p> text/html 2011-05-15T06:38:07+01:00 kafehmarket.mihanblog.com حامد یاقوت http://kafehmarket.mihanblog.com/post/233 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-left: 20px; direction: rtl; line-height: 150%; margin-right: 20px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><font size="2" color="#000099" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><font color="#000000">یاقوت به خاطر رنگ و ظاهر زیبایی که دارد بسیار طرفدار داشته و نگاه را به دنبال خود می کشد .یاقوت بسیار درخشان است طوریکه انسان فکر می کند که در شب چراغ مهتابی روشن است یا که مهتاب می تابد . رنگ آن مانند خون کبوتر سرخ می باشد البته به رنگهای دیگری مانند شرابی و ارغوانی نیز دیده می شود ، اعراب عقیده دارند که زرد ، کبود ، سبز و سفید نیز وجود دارد اما رنگ عمده یاقوت اناری رنگ است .</font> </strong></font></span></p> text/html 2011-05-08T10:55:21+01:00 kafehmarket.mihanblog.com حامد شانه لیزری مو پـــــــاور گــــراو کـــــمب http://kafehmarket.mihanblog.com/post/232 <table class="ListBg" align="center" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="right" height="40" valign="bottom"><h1 style="margin: 0pt;"><a href="http://www.irankala4u.com/mahsoolat-product/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B4%D9%8A-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%8A/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C/%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88-%D9%BE%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%A7%D9%88-%DA%A9%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%85%D8%A8/9131-5836-1/118901.html" dir="rtl" class="PostTitr" title="1 - شانه لیزری مو پـــــــاور گــــراو کـــــمب"><br></a></h1></td></tr><tr align="right" valign="middle"><td colspan="3" class="matn" dir="rtl"><div id="slidingProduct9131"><a href="http://www.irankala4u.com/mahsoolat-product/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B4%D9%8A-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%8A/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C/%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88-%D9%BE%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%A7%D9%88-%DA%A9%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%85%D8%A8/9131-5836-1/118901.html" dir="rtl" class="link2"> <img src="http://www.eledig.com/aramis/small.jpg" alt="شانه لیزری مو پـــــــاور گــــراو کـــــمب" style="border-color: rgb(153, 153, 153);" align="right" border="1" vspace="4" width="115"></a><span dir="rtl" style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma,sans-serif;"> تنها محصول غیر دارویی جهت جلوگیری از ریزش و کمک به رشد مجدد مو </span><br><br><a href="http://www.irankala4u.com/mahsoolat-product/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B4%D9%8A-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%8A/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C/%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88-%D9%BE%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%A7%D9%88-%DA%A9%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%85%D8%A8/9131-5836-1/118901.html" dir="rtl" class="link2" title="مشاهده توضیحات بیشتر درباره شانه لیزری مو پـــــــاور گــــراو کـــــمب"> &nbsp; جزئیات كامل شانه لیزری مو پـــــــاور گــــراو کـــــمب </a></div></td></tr><tr align="center" valign="middle"><td width="20%"><a href="http://www.irankala4u.com/#"><img src="http://www.irankala4u.com/images/frotel-shopping-cart-card.gif" dir="rtl" alt="خرید شانه لیزری مو پـــــــاور گــــراو کـــــمب" border="0"></a></td></tr></tbody></table> text/html 2011-05-08T10:48:19+01:00 kafehmarket.mihanblog.com حامد شارژر موبایل با یک باتری قلمی http://kafehmarket.mihanblog.com/post/231 <table class="ListBg" align="center" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="right" height="40" valign="bottom"><br></td></tr><tr align="right" valign="middle"><td colspan="3" class="matn" dir="rtl"><div id="slidingProduct8780"><a href="http://www.irankala4u.com/mahsoolat-product/%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%84/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%84%D9%85%DB%8C/8780-5836-1/batrighalami.html" dir="rtl" class="link2"> <img src="http://www.eledig.com/bargozide/16.jpg" alt="شارژر موبایل با یک باتری قلمی" style="border-color: rgb(153, 153, 153);" align="right" border="1" vspace="4" width="115"></a><span dir="rtl" style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma,sans-serif;"> دیگر نگران شارژ گوشی موبایل خود نباشید !! با خیال راحت با تلفن همراه خود صحبت کنید و نگران تمام... </span><br><br><a href="http://www.irankala4u.com/mahsoolat-product/%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%84/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%84%D9%85%DB%8C/8780-5836-1/batrighalami.html" dir="rtl" class="link2" title="مشاهده توضیحات بیشتر درباره شارژر موبایل با یک باتری قلمی"> &nbsp; جزئیات كامل شارژر موبایل با یک باتری قلمی </a></div></td></tr><tr align="center" valign="middle"><td width="20%"><a href="http://www.irankala4u.com/#"><img src="http://www.irankala4u.com/images/frotel-shopping-cart-card.gif" dir="rtl" alt="خرید شارژر موبایل با یک باتری قلمی" border="0"></a><br><br><br><br></td><td width="44%"><p class="tit" dir="rtl">کد کالا : batrighalami </p></td><td width="36%"><p class="tit" dir="rtl">قیمت : &nbsp; 8,000&nbsp; تومان</p></td></tr></tbody></table> text/html 2011-05-08T10:40:53+01:00 kafehmarket.mihanblog.com حامد کمربند لاغری 4 موتوره ویبرو شیپ 100% اصل http://kafehmarket.mihanblog.com/post/230 <div style="text-align: center;"><span dir="rtl"><span dir="rtl" style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma,sans-serif;">کمربند لاغری ویبروشیپ با عمل ویبره (لرزاندن ) </span></span><br><span dir="rtl"> </span><center><a href="http://www.irankala4u.com/probuy.php?input=8441"><img src="http://www.eledig.com/bargozide/2.jpg" alt="کمربند لاغری 4 موتوره ویبرو شیپ 100% اصل" border="0" hspace="10" vspace="10"></a></center><span dir="rtl"> <p dir="rtl" style="font-size: 8pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma,sans-serif;" align="right"> "ویبروشیپ با داشتن قابلیت دستی واتوماتیک به شما امکان کم وزیاد کردن شدت لرزش را می دهد.برای انتخاب گزینه حرارت دکمه ای به نام (Heat) روی کنترل دستگاه ویبروشیپ تعبیه شده است .کمربند لاغری ویبرو شیپ علاوه بر قابلیت استفاده برای رفع چربی و چاقی در ناحیه کمر، ران و باسن، این قابلیت را دارد تا برای عضلات بازوها، ساق پا، دور سیـــنه و سر شانه ها استفاده شود. همینطور این محصول را می توان جهت تسکین کوفتگی، کشیدگی یا خستگی عضله در تمام نواحی بدن مثل گردن، سرشانه ها، بازو ها، دور سیـــنه، شکم، کمر و بخصوص برای دیسک کمر ، ران ، باسن و عضلات ساق پا به صورت ماساژور و تسکین دهنده استفاده نمود .</p></span><br><span dir="rtl"><p dir="rtl" style="font-size: 8pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma,sans-serif;" align="right">برای بیمارانی که به فیزیوتراپی نیازمندهستند نیز پیشنهاد می شود."&nbsp;</p></span></div><div><span dir="rtl"><p dir="rtl" style="font-size: 8pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma,sans-serif;" align="right"><img style="width: 498px; height: 299px;" src="http://www.vibroshape.ir/vibroshape_1.jpg" alt="کمربند لاغری 4 موتوره ویبرو شیپ 100% اصل" dir="rtl" border="0"></p></span></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" bgcolor="#6699cc" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" width="400"><tbody><tr><td colspan="2" align="center" bgcolor="#f7fbee" valign="middle"><p class="hotg" dir="rtl"><a href="http://www.irankala4u.com/products/%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%DB%8C-4-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D9%BE-100-%D8%A7%D8%B5%D9%84/8441-5836/index.html">کمربند لاغری 4 موتوره ویبرو شیپ 100% اصل</a></p></td></tr><tr><td align="center" bgcolor="#f7fbee" valign="middle" width="191"><p class="hotg" dir="rtl">کد کالا : &nbsp;&nbsp;<span class="red3" dir="rtl"> 00502hhp</span></p></td><td align="center" bgcolor="#f7fbee" valign="middle" width="191"><p class="hotg" dir="rtl">قیمت : <span class="red3" dir="rtl">&nbsp;110,000 &nbsp; تومان</span></p></td></tr><tr><td colspan="2" align="center" bgcolor="#f7fbee" valign="middle"><a href="http://www.irankala4u.com/probuy.php?input=8441"><img src="http://www.irankala4u.com/images/frotel-shopping-cart-card.gif" alt=" خرید « کمربند لاغری 4 موتوره ویبرو شیپ 100% اصل » از طریق فروتل " align="absmiddle" border="0" hspace="10" vspace="5"></a></td></tr><tr><td colspan="2" class="link" dir="rtl" align="center" bgcolor="#f7fbee" valign="middle"><b style="color: red;"> تخفیف : </b>(<del> 110000 تومان</del>) در صورت خرید نقدی قیمت محصول در فاكتور نهایی <b style="color: red;"> 99000 تومان </b> محاسبه می شود.</td></tr></tbody></table><br></div><span dir="rtl"> </span> text/html 2011-05-08T10:13:44+01:00 kafehmarket.mihanblog.com حامد موها و مژه های مصنوعی از كجا می آیند؟ http://kafehmarket.mihanblog.com/post/229 <table class="detailmainbg detailmainborder" width="100%"><tbody><tr><td colspan="2" align="center"><p style="padding: 2px; margin: 0px; width: 300px;" class="detailimg"><img alt="موها و مژه های مصنوعی از كجا می آیند؟" title="موها و مژه های مصنوعی از كجا می آیند؟" src="http://www.seemorgh.com/DesktopModules/iContent2/Files/101139.jpg" height="200" width="300"></p></td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="detailabstract">شاید دوست داشته باشید بدانید که این مژه مصنوعی که روی چشمانتان است و یا موهایی که در لابه‌لای موهای خودتان چسبانده‌اید، بهداشتی هستند یا نه؟ ...</td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="detailcontent"> <div style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;" dir="rtl" align="justify">&nbsp;</div> <div style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;" dir="rtl" align="justify">&nbsp;</div> <div style="border: medium none rgb(102, 102, 102); line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;" dir="rtl" align="justify">شبکه خبری فاکس‌نیوز در همین ماه در مقاله‌ای جالب، پرده از تجارتی پررونق برداشته است که میلیون‌ها دلار را روانه جیب تاجران چینی و هندی کرده است: <strong>"تجارت موی سر انسان".</strong> به گزارش این خبرگزاری فقط در سال گذشته میلادی چین و هند 154 میلیون دلار از این راه به جیب زده‌اند. این موها استفاده‌های بسیار گوناگونی دارند، از ساختن مژه مصنوعی گرفته تا انواع کلاه‌گیس‌های رنگارنگ که طرفداران زیادی میان افراد به خصوص بانوان دارند، تا موهایی که برای قراردادن در لابه‌لای موهای طبیعی افراد استفاده می‌شوند، همه و همه روزی روی سر یک انسان که در چین یا هند زندگی کرده است بوده‌اند.</div> <div style="border: medium none rgb(102, 102, 102); line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;" dir="rtl" align="justify"><br><strong><span style="color: rgb(128, 0, 0);">از کلاه‌گیس تا مژه مصنوعی</span><br></strong><br>آرایشگاه‌ها و سالن‌های زیبایی زنانه، بیشترین خریداران این موها هستند. مژه‌های مصنوعی طبیعی، کلاه‌گیس‌های رنگارنگ که موهایی صاف ویا فر دارند، هر کسی را وسوسه‌ می‌کند که برای زیبایی بیشتر، این کلاه‌گیس‌ها را امتحان کند. در کشورهای اروپایی و آمریکایی چون بسیاری از بانوان برای رفتن به محل کار خود فرصت کافی برای مرتب کردن موهایشان ندارند، یکی از کلاه‌گیس‌هایی را که از موی طبیعی انسان ساخته شده، دم دست دارند و آن را به سر می‌کشند و به سر کار خود می‌روند. این موهایی که از چین و هند می‌آیند، همچنین برای افزایش حجم موها، در بسیاری از آرایشگاه‌ها به صورت صاف و یا بافته شده در لابه‌لای موهای طبیعی چسبانده می‌شوند ولی آیا این موها بهداشتی‌اند و بیماری‌های مو و پوست را منتقل نمی‌کنند؟<br><strong style="color: rgb(128, 0, 0);"><br>سررشته این موها کجاست؟</strong><br><br>شاید دوست داشته باشید بدانید که<strong> این مژه مصنوعی که روی چشمانتان است و یا موهایی که در لابه‌لای موهای خودتان چسبانده‌اید، بهداشتی هستند یا نه؟</strong> فاکس نیوز می‌نویسد: "در چین و هند این موهای طبیعی انسان در کارگاه‌های کوچک در آب 120 درجه سانتی‌گراد جوشانده می‌شوند، خشک می‌شوند و با قایق‌های کوچکی به کارخانه اصلی منتقل می‌شود. در کارخانه اصلی، جریان هوا در لابه‌لای این موها دمیده می‌شود تا موها صاف و لخت و نرم شوند (چیزی شبیه کاری که سشوار می‌کند) و سپس به رنگ‌های تیره و یا بلوند و براق رنگ‌آمیزی می‌شوند و در گونی‌های بزرگ بسته‌بندی شده و راهی بازارهای اروپا و آمریکا و سراسر جهان می‌شود. تصورش را بکنید، انبارهایی پر از موی سر انسان که فروش بسیار بسیار خوبی برای زیباتر کردن سایر انسان‌ها دارند و فروشگاه‌های بزرگ و آرایشگاه‌های سراسر دنیا خریداران پر و پا قرص این محصولات‌اند!"<br><strong style="color: rgb(128, 0, 0);"><br>موهای شانه‌تان را می‌خریم</strong><br><br>زنانی که در روستاهای دورافتاده هند، موهای خود را می‌فروشند و در کارگاه‌هایی نه چندان تمیز آنها را برای صادرات آماده می‌کنند، نمی‌دانند این موها سر از کجا درمی‌آورند. گرچه آمارهای اداره بازرگانی آمریکا حاکی از آن است که چین و هند فقط در سال گذشته میلادی 154 میلیون دلار از صادرات موهای سر انسان به بازارهای جهانی پول به جیب زده‌اند ولی چین‌ گوی‌سبقت را از هند ربوده است. کارخانه‌های هندی، موهایی را که در کارگاه‌های روستاهای دورافتاده هند، آماده شده‌اند را نیز خریداری می‌کنند. آمارهای دولت هند نشان می‌دهد که این کشور از آوریل 2006 تا مارچ 2007، 51 میلیون دلار موی سر انسان به چین فروخته است. این موها دو دسته‌اند: <strong><span style="color: rgb(128, 0, 0);">دسته اول</span> موهایی هستند که در ازای پرداخت مبلغ ناچیزی از سر داوطلبان چیده می‌شوند</strong> و <strong><span style="color: rgb(128, 0, 0);">دسته دیگر،</span> موهایی است که از سر اعضای خانواده هنگام شانه کردن موهایشان کنده شده، آنها این موها را جمع‌آوری می‌کنند و به دلالان مو می‌فروشند.</strong> از آنجایی که کارخانه‌داران باید پول کمتری بابت "موهای ریخته شده" بپردازند، این موها بهتر به وسیله دلالان خریداری می‌شوند. به‌عنوان مثال، یک کیلوگرم موی 50 سانتی‌متری چیده شده 225 دلار قیمت دارد، در حالی که همین مقدار موی ریخته شده، 85 دلار قیمت‌گذاری شده است ولی از نظر خریداران اروپایی و آمریکایی، موهای چیده شده چون درخشندگی و استحکام بیشتری دارند، برای ساخت کلاه‌گیس و موهای اکستنشن مرغوب‌ترند. موهای هندی از موهای چینی نرم‌تر و براق‌ترند و ظاهر بهتری را در ساخت کلاه‌گیس ایجاد می‌کنند. به علاوه بانوان روستایی در هند رسم دارند برای زیبایی بیشتر، موهایشان را بلند نگه دارند بنابراین منبع خوبی برای این تجارت محسوب می‌شوند.</div> <div style="border: medium none rgb(102, 102, 102); line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;" dir="rtl" align="justify">&nbsp;</div> <div style="border: medium none rgb(102, 102, 102); line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;" dir="rtl" align="justify">&nbsp;</div> <div style="border: medium none rgb(102, 102, 102); line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;" dir="rtl" align="justify"><br><strong style="color: rgb(128, 0, 0);">از سل تا بیماری‌های پوستی<br></strong><br>• مسوولان بهداشتی کشور هند، بهداشت این کارگاه‌های محلی تولید موی انسان را زیر سوال برده‌‌اند. بیماری‌های تنفسی و سل در این کارگاه‌های فرآوری مو شایع است، زیرا ذرات در هوای این کارگاه‌های تنگ و تاریک معلق اند که موجب بیماری این کارگران می‌شوند.<br><br>• بیشتر این کارگران بدون ماسک و دستکش و با لباس‌های خانگی خودشان به مرتب کردن این موها مشغول‌اند و این کار را روی کف زمین انجام می‌دهند. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که این موها ناقل بسیاری از بیماری‌های مو و پوست هستند که در صورتی که در مراحل فرآوری این موها به درستی تمیز نشوند، میکروب این بیماریها را می‌توانند از میان موهای مردم یک قاره به میان موهای مردم قاره‌ای دیگر منتقل می‌کنند؛ <strong>فقط به بهانه اندکی زیباتر شدن</strong> </div> <div style="border: medium none rgb(102, 102, 102); line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;" dir="rtl" align="justify">&nbsp;</div> <div style="border: medium none rgb(102, 102, 102); line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;" dir="rtl" align="justify">گردآوری: گروه سبک زندگی سیمرغ</div> <div style="border: medium none rgb(102, 102, 102); line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;" dir="rtl" align="justify"><a href="http://www.seemorgh.com/lifestyle">www.seemorgh.com/lifestyle</a></div> <div style="border: medium none rgb(102, 102, 102); line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;" dir="rtl" align="justify">منبع:parsiteb</div> <div style="border: medium none rgb(102, 102, 102); line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;" dir="rtl" align="justify">&nbsp;</div></td></tr></tbody></table> text/html 2011-05-08T05:33:43+01:00 kafehmarket.mihanblog.com حامد ارسال ایمیل تبلیغاتی http://kafehmarket.mihanblog.com/post/228 <span dir="rtl"><span dir="rtl" style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma,sans-serif;">نرم افزار ارسال ایمیل به صورت گروهی بدون نیاز به كاربر با بیش از 6500 آدرس ایمیل ایرانی </span><br> </span><center><a href="http://www.irankala4u.com/probuy.php?input=6239"><img src="http://tehranpic.net/images/9o3pw0kfcbd0h1arerjd.jpg" alt="ارسال ایمیل تبلیغاتی" border="0" hspace="10" vspace="10"></a></center><span dir="rtl"> <p dir="rtl" style="font-size: 8pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma,sans-serif;" align="right"> این نرم افزار هوشمند از نظر اطلاع رسانی و تبلیغات بسیار به صرفه بوده و هزینه تبلیغات شما را به طور چشمگیری پایین<br>می آورد با امکان ارسال ضمیمه.<br>به همراه آدرس بیش از 6500 ایمیل. شما تبلیغات خود را به 6500 کاربر فعال ارسال میکنید و این نکته قابل اهمیت است. </p> </span><table align="center" bgcolor="#6699cc" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" width="400"><tbody><tr><td colspan="2" align="center" bgcolor="#f7fbee" valign="middle"><p class="hotg" dir="rtl"><a href="http://www.irankala4u.com/products/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C/6239-5836/index.html">ارسال ایمیل تبلیغاتی</a></p></td></tr><tr><td align="center" bgcolor="#f7fbee" valign="middle" width="191"><p class="hotg" dir="rtl">کد کالا : &nbsp;&nbsp;<span class="red3" dir="rtl"> 007</span></p></td><td align="center" bgcolor="#f7fbee" valign="middle" width="191"><p class="hotg" dir="rtl">قیمت : <span class="red3" dir="rtl">&nbsp;18,700 &nbsp; تومان</span></p></td></tr><tr><td colspan="2" align="center" bgcolor="#f7fbee" valign="middle"><a href="http://www.irankala4u.com/probuy.php?input=6239"><img src="http://www.irankala4u.com/images/frotel-shopping-cart-card.gif" alt=" خرید « ارسال ایمیل تبلیغاتی » از طریق فروتل " align="absmiddle" border="0" hspace="10" vspace="5"></a></td></tr></tbody></table><center><br><img src="http://tehranpic.net/images/hsfmcmg7g56io18luzp.jpg" alt="ارسال ایمیل تبلیغاتی" dir="rtl" border="0"></center> text/html 2011-03-17T07:05:43+01:00 kafehmarket.mihanblog.com حامد متن های زیبا برای تبریک سال نو http://kafehmarket.mihanblog.com/post/227 <p style="text-align: center;"><strong>متن های زیبا برای تبریک سال نو</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.parsafun.com/"><img class="alignnone" title="متن های زیبا برای تبریک سال نو www.Parsafun.com" src="http://www.up.parsafun.com/images/lwe6fxwdpj1wsk1mn2go.jpg" alt="متن های زیبا برای تبریک سال نو" width="392" height="273"></a></strong></p> <p style="text-align: center;">پیام نوروز این است.دوست داشته باشید و زندگی کنید.زمان همیشه از ان شما نیست . . .<br> .<br> .<br> .<br> <strong>متن عشقولانه و فانتزی</strong><br> اگر چه یادمان می رود که عشق تنها دلیل زندگی است اما خدا را شکر که نوروز<br> هر سال این فکر را به یادمان می آورد.پس <a href="http://www.parsafun.com/" target="_blank">نوروزت مبارک</a> که سالت را سرشار از عشق کند. . .<br> <strong>متن اداری</strong><br> یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار<br> یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال<br> حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد<br> رابه تمامی عزیزان تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی سرشار از برکت و معنویت<br> را ازدرگاه خداوند متعال و سبحان برای شماعزیزان مسئلت مینماییم<br> <strong>متن ادبی</strong><br> سال نومی شود.زمین نفسی دوباره می کشد.برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زند<br> و پرنده های خسته بر می گردند و دراین رویش سبز دوباره…من…تو…ما…<br> کجا ایستاده اییم.سهم ما چیست؟..نقش ما چیست؟…پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟…<br> زمین سلامت می کنیم و ابرها درودتان باد و<br> چون همیشه امیدوار وسال نومبارک…<br> .<br> .<br> .<br> <strong>متن زیبا ودوستانه</strong><br> یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند<br> یادم باشد که دیگران را دوست بدارم آن گونه که هستند ، نه آن گونه که می خواهم باشند<br> یادم باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگرم<br> که من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ شخصی نمی تواند مرا با خود آشتی دهد<br> یادم باشد که خودم با خودم مهربان باشم<br> چرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمی تواند با دیگران مهربان باش<br> ++<br> عمری با حسرت و انده زیستن نه برای خود فایده ای دارد و نه برای دیگران باید<br> اوج گرفت تا بتوانیم آن چه را که آموخته ایم با دیگران نیز قسمت کنیم . . .<br> .<br> .<br> .<br> **************<br> لحظات از آن توست؛ آبی، سبز، سرخ، سیاه، سفید<br> رنگهایی را که بایسته است بر آنها بزن<br> روزهایت رنگارنگ<br> سال ۱۳۹۰ مبارک . . .<br> .<br> .<br> .<br> **************<br> <strong>متن زیبا و دوستانه</strong><br> درشکفتن جشن نوروز برایت در همه ی سال سر سبزی جاودان وشادی<br> اندیشه ای پویا و آزادی و برخورداری از همه نعمتهای خدادادی آرزومندم . . .<br> .<br> .<br> .<br> **************<br> <strong>متن زیبا و دوستانه</strong><br> جشن است که نوروز به پا خاسته است.شادی و سعادت جهان ان تو باد.از هر دو جهان فقط تو را می خواهم . . .<br> .<br> .<br> .<br> **************<br> <strong>متن دوستانه و زیبا</strong><br> نوروز پاسداشت عشقهای کوچکی است که زنده مانده اند و روز تعظیم در برابر عشق های<br> بزرگی که عظمت را کوچک می دانند.پس به تو در نوروز سلام می کنم که بزرگترین عشق این کوچکی . . .<br> .<br> .<br> .<br> **************<br> <strong>متن فانتزی و دوستانه</strong><br> نوروز این رفاقت را نگاهبانی می کند که باور کنیم قلبهامان جای حضور دوستانمان هستند . . .<br> .<br> .<br> .<br> **************<br> <strong>متن عاشقانه</strong><br> در این نوروز باستانی خیال آمدنت را به آغوش خسته می کشم . . .<br> .<br> .<br> .<br> **************<br> <strong>متن فانتزی و دوستانه</strong><br> نوروز یعنی هیچ زمستانی ماندنی نیست اگر چه کوتاهترین شبش یلدا باشد . . .<br> .<br> .<br> .<br> **************<br> <strong>متن عشقولانه و فانتزی</strong><br> نوروز پیام آور مهر است که مرا وامی دارد تنها به خاطر تو دوست داشتن را یاد بگیرم . . .<br> .<br> .<br> .<br> **************<br> <strong>متن ادبی و محترمانه</strong><br> نوروز شعر بی غلطی است که پایان رویاهای ناتمام را تفسیر می کند . . .<br> .<br> .<br> .<br> **************<br> <strong>متن دوستانه و محترمانه</strong><br> زندگی وزن نگاهی است که در خاطر ما می ماند<br> نوروز جشن نکوداشت نگاه تو ست پس نوروز بر تو فرخنده باد . . .<br> .<br> .<br> .<br> **************<br> <strong>متن عشقولانه و فانتزی</strong><br> با تو از خاطره ها سرشارم. جشن نوروز تو را کم دارم<br> سال تحویل دلم می گیرد با تو تا اخر خط بیدارم . . .<br> .<br> .<br> .<br> **************<br> <strong>متن فانتزی</strong><br> باران عشق همیشه می بارد اما در نوروز قطره های باران طلایی رنگند<br> از خدا می خواهم که همیشه زیر این باران خیس شوی . . .<br> .<br> .<br> .<br> **************<br> <strong>متن ادبی</strong><br> چه افسانه ی زیبایی… زیباتر از واقعیت .. راستی مگر هر شخصی احساس نمیکند<br> که نخستین روز بهار گویی نخستین روز آفرینش است؟<br> نوروز مبارک<br> .<br> .<br> .<br> **************<br> <strong>متن ادبی و شعر</strong><br> باز عالم و آدم و پوسیده گان خزان و زمستان خندان و شتابان به استقبال بهار میروند<br> تا اندوه زمستان را به فراموشی سپارند و کابوس غم را در زیر خاک مدفون سازند<br> و آنگه سر مست و با وجد و نشاط و با رقص و پایکوبی با ترنم این سرود<br> طرب انگیز نو روز و جشن شگوفه ها را بر گذار می نمایند . . .<br> .<br> .<br> .<br> **************<br> و باز گرمای ملایم و فرحبخش روز های آفتابی بهار در باغ و راغ و کشتزار ها به سبزه و گلها<br> و درختان بشارت میدهد تا از خواب سنگین زمستان بیدار شوند و روح تازه بخود گیرند<br> و آنگاه این نوای جانبخش را ساز بدارند . . .<br> .<br> .<br> .<br> **************<br> و باز نسیم گوارای گیسوان مشک بوی بته های گلاب را با آهنگ موزون تکان میدهد<br> تا با لالهء خوش عذار و نرگس و ریحان و گل های دشتی همزمان جوانه زنند<br> و ترانه عشق را به گوش عشاق برسانند و آنگاه در چمنها و دشت و دمن طوفان برپا کنند . . .<br> .<br> .<br> .<br> **************<br> و باز هوای شاداب به عشرتگاه باغ و لاله زار ها راه میگشاید و گلهای سرخ و زرد<br> و نیلوفری را که در سبزه زار ها می رویند نوازش میدهد و آنگاه پربار چمن را<br> به نظاره می نشیندو همین که در مرغزاران حریر پوش به میزبانی مردان پاکدل دشت می شتابد نالهء<br> نی را می شنود و وظیفه دار این پیام میگردد . . .<br> .<br> .<br> .<br> **************<br> رونق عهـــد شبابست دگــر بوستان را / میرسد مـــژده گل بلبل خوش الحان را<br> ای صبا گر به جوانان چمـن بـاز رسی / خدمت ما برسان سرو گل ریحـــان را<br> .<br> .<br> .<br> **************<br> ای نو بهار خنـــدان از لامکان رسیـــــدی / چیزی به یار مانی از یـــار ما چه دیـــدی<br> خندان و تازه رویی سر سبز و مکشبویی / همرنگ یار مایی یا رنگ از او خریــدی<br> .<br> .<br> .<br> **************<br> فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید<br> جم بر همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد<br> .<br> .<br> .<br> **************<br> <strong>متن اداری</strong><br> بهار یک نقطه دارد نقطه آغاز بهار زندگیتان بی انتها باد سال نو مبارک<br> .<br> .<br> .<br> **************<br> <strong>متن دوستانه و اداری</strong><br> با خوبی ها و بدی ها، هرآنچه که بود؛ برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد،<br> برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد، سالی دیگر گذشت روزهایت بهاری و بهارت جاودانه باد<br> .<br> .<br> .<br> **************<br> <strong>متن اداری</strong><br> ای خدای دگرگون کننده دلها و دیده ها ای تدبیر کننده روز و شب ای دگرگون<br> کننده حالی به حالی دیگر حال مارا به بهترین حال دگرگون کن سال نو مبارک<br> .<br> .<br> .<br> **************<br> <strong>متن اداری</strong><br> مثل لحظه ای که باغ, در ترنم ترانه شکوفا میشود, غرق در شکوفه میشود روزگارتان بهـار<br> لحظه هایتان پر از شکوفـه باد. سال نـو مبارک<br> .<br> .<br> .<br> **************<br> <strong>متن اداری</strong><br> بنگر به رستاخیز طبیعت که چه زیباست . و هر سال ستاخیزی دیگر را تجربه می کنیم و چه زیباتر رستاخیز انسان در این عصر آهن وتباهی<br> .<br> .<br> .<br> **************<br> <strong>متن برای دوستان وبلاگی</strong><br> ورود به این عید سعید باستانی بنا به دلایل فنی برای شما مسدود می باشد . لطفا اصرار نفرمایید!عید شما مبارک<br> .<br> .<br> .<br> **************<br> <strong>متن دوستانه</strong><br> سال نو و بهاری نو را، فرصتی نو برای تازه شدن و بازنگریستن بر چگونه زیستن میبینم<br> برای وجود نازنینت در این فرصت نو شوری نو برای ساختن و بهتر زیستن آرزو میکنم.<br> امیدوارم همیشه سلامت و سرزنده و مهربان و روشن بین باقی بمانی<br> .<br> .<br> .<br> **************<br> <strong>متن برای پدر و مادر</strong><br> عید نوروز را به<br> گلهای یاس بهشت آرزوهایم ،پدر و مادر عزیزم<br> که عطرشان پایدار ومهرشان ستودنی است<br> تبریک می گویم<br> .<br> .<br> .<br> **************<br> <strong>متن اداری و مودبانه</strong><br> با سلام-در آستانه فرا رسیدن “عید نوروز باستانی” و طمطراق پیک بهاران و آغاز سال نو تبریک<br> و تهنیت صمیمانه را تقدیم شما و خانواده محترمتان داشته و در پرتو الطاف بیکران خداوندی<br> ، سلامتی و بهروزی، طراوت و شادکامی، عزت و کامیابی را آرزومندیم.<br> .<br> .<br> .<br> **************<br> <strong>متن دوستانه</strong><br> شاید خداوند صحرا را آفرید تا با دیدن نخل لبخند بزنیم .پیشاپیش<br> سال نو مبارک.با یک دنیا آرزوی بهترین.<br> .<br> .<br> .<br> **************<br> <strong>متن اداری و دوستانه</strong><br> عطر نرگس، رقص باد. نغمه شوق پرستوهای شاد.خلوت گرم کبوتران<br> مست.نرم نرمک میرسد اینک بهار.خوش به حال روزگار.سال نو مبارک</p> text/html 2011-03-15T08:33:55+01:00 kafehmarket.mihanblog.com حامد چاقو شارژی http://kafehmarket.mihanblog.com/post/226 <span dir="rtl"><span dir="rtl" style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma,sans-serif;">کوچکترین ریش تراش ضد آب میکرو فورس </span><br> </span><center><a href="http://www.irankala4u.com/probuy.php?input=6757"><img src="http://www.pic.a1378.com/shopomid/thumbnail/111143.jpg" alt="ریش تراش ضد اب میکروفورس" border="0" hspace="10" vspace="10"></a></center><span dir="rtl"> <p dir="rtl" style="font-size: 8pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma,sans-serif;" align="right"> کوچکترین دستگاه ریش تراش کاملا ضد آب قابل شارژ جهان است. تکنولوژی میکرو باعث شده است که این دستگاه کوچکتر از یک کارت اعتباری باشد در عین حال دوبرابر یک تیغ معمولی تراش کند. تراش کامل و راحت را و میکروفورس تجربه کنید. این دستگاه برای استفاده روزمره میباشد.محصول اصل را از ما بخواهید. بهترین هدیه ممکن برای دوست و یا همسرتان. برای<br>استفاده در مسافرت ؛ماشین ؛ پیک نیک با یک بار شارژ قابلیت اصلاح تا ۵ بار </p> </span><table align="center" bgcolor="#6699cc" border="1" bordercolor="#99cc33" cellpadding="3" cellspacing="0" width="400"><tbody><tr bordercolor="#F7FBEE"><td colspan="2" align="center" bgcolor="#f7fbee" valign="middle"><p class="hotg" dir="rtl"><a href="http://www.irankala4u.com/mahsoolat-product/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%8A/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%D8%B1%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3/6757-5836/index.html">ریش تراش ضد اب میکروفورس</a></p></td></tr><tr bordercolor="#F7FBEE"><td align="center" bgcolor="#f7fbee" valign="middle" width="191"><p class="hotg" dir="rtl">کد کالا : &nbsp;&nbsp;<span class="red3" dir="rtl"> 111143</span></p></td><td align="center" bgcolor="#f7fbee" valign="middle" width="191"><p class="hotg" dir="rtl">قیمت : <span class="red3" dir="rtl">&nbsp;22,000 &nbsp; تومان</span></p></td></tr><tr bordercolor="#F7FBEE"><td colspan="2" align="center" bgcolor="#f7fbee" valign="middle"><a href="http://www.irankala4u.com/probuy.php?input=6757"><img src="http://www.irankala4u.com/images/frotel-shopping-cart-card.gif" alt=" خرید « ریش تراش ضد اب میکروفورس » از طریق فروتل " align="absmiddle" border="0" hspace="10" vspace="5"></a></td></tr></tbody></table><center><br><img src="http://www.pic.a1378.com/shopomid/picture/111143.jpg" alt="ریش تراش ضد اب میکروفورس" dir="rtl" border="0"><br></center><br><div class="linkak" style="width: 85%; background-color: rgb(247, 251, 247); border: 1px solid rgb(152, 209, 146); padding: 12px; margin-right: 80px;" align="center"><p class="titr" dir="rtl" style="margin: 2px; border-bottom: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 95%;" align="right"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; محصولات مرتبط :</p><p style="margin: 0px;" align="right"><a href="http://www.irankala4u.com/#" onclick="addToBasket(4585);return false;"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید خردکن دوالـــتو" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" onclick="Osabad(this,'divStayTopLeft');" align="left" border="0" hspace="5"></a></p><div id="slidingProduct4585" style="text-align: right;"><a href="http://www.irankala4u.com/mahsoolat-product/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%8A/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%8A/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%80%D9%80%D8%AA%D9%88/4585-5836-1/111134.html" dir="rtl" class="mortabet" title="خردکن دوالـــتو"> <img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" خردکن دوالـــتو " dir="rtl" align="absmiddle" border="0" height="40" width="40"> خردکن دوالـــتو</a></div> <a href="http://www.irankala4u.com/#" onclick="addToBasket(5668);return false;"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید ZIP-KIP" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" onclick="Osabad(this,'divStayTopLeft');" align="left" border="0" hspace="5"></a><div id="slidingProduct5668" style="text-align: right;"><a href="http://www.irankala4u.com/mahsoolat-product/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%8A/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/zip-kip/5668-5836-1/zp.html" dir="rtl" class="mortabet" title="ZIP-KIP"> <img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" ZIP-KIP " dir="rtl" align="absmiddle" border="0" height="40" width="40"> ZIP-KIP</a></div> <a href="http://www.irankala4u.com/#" onclick="addToBasket(5348);return false;"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید Nicer-Dicer" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" onclick="Osabad(this,'divStayTopLeft');" align="left" border="0" hspace="5"></a><div id="slidingProduct5348" style="text-align: right;"><a href="http://www.irankala4u.com/mahsoolat-product/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%8A/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/nicer-dicer/5348-5836-1/501.html" dir="rtl" class="mortabet" title="Nicer-Dicer"> <img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" Nicer-Dicer " dir="rtl" align="absmiddle" border="0" height="40" width="40"> Nicer-Dicer</a></div> <a href="http://www.irankala4u.com/#" onclick="addToBasket(6764);return false;"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید درپوش وکیوم اسمارت لیذر" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" onclick="Osabad(this,'divStayTopLeft');" align="left" border="0" hspace="5"></a><div id="slidingProduct6764" style="text-align: right;"><a href="http://www.irankala4u.com/mahsoolat-product/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%8A/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%D8%AF%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%84%DB%8C%D8%B0%D8%B1/6764-5836-1/111150.html" dir="rtl" class="mortabet" title="درپوش وکیوم اسمارت لیذر"> <img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" درپوش وکیوم اسمارت لیذر " dir="rtl" align="absmiddle" border="0" height="40" width="40"> درپوش وکیوم اسمارت لیذر</a></div> <a href="http://www.irankala4u.com/#" onclick="addToBasket(8332);return false;"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید چاقو شارژی Sonic blade" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" onclick="Osabad(this,'divStayTopLeft');" align="left" border="0" hspace="5"></a><div id="slidingProduct8332" style="text-align: right;"><a href="http://www.irankala4u.com/mahsoolat-product/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%8A/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%DA%86%D8%A7%D9%82%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C-sonic-blade/8332-5836-1/00500hhp.html" dir="rtl" class="mortabet" title="چاقو شارژی Sonic blade"> <img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" چاقو شارژی Sonic blade " dir="rtl" align="absmiddle" border="0" height="40" width="40"> چاقو شارژی Sonic blade</a></div> </div> text/html 2011-03-15T08:28:44+01:00 kafehmarket.mihanblog.com حامد چاقو شارژی Sonic blade http://kafehmarket.mihanblog.com/post/225 <span dir="rtl"><span dir="rtl" style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma,sans-serif;">راز حرفه ای برش زدن تكه تكه كردن خلال كردن در سونیك بلید Sonic blade </span><br> </span><center><a href="http://www.irankala4u.com/probuy.php?input=8332"><img src="http://www.iranmaxim.com/images/sonic%20blade%20iranmaxim.jpg" alt="چاقو شارژی Sonic blade" border="0" hspace="10" vspace="10"></a></center><span dir="rtl"> <p dir="rtl" style="font-size: 8pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma,sans-serif;" align="right"> " با سونیک بلید Sonic blade قدرت در دستان شماست.<br>با وجود انرژی سونیک بلید sonic blade چرا ماهیچه های دست خود را به زحمت می اندازید!؟<br>سونیک بلید sonic blade مواد غذایی را له کردن<br>با یک دکمه عمل برش را انجام دهید.<br>قدرت سونیک بلید Sonic blade را دست کم نگیرید.<br>ساخت شرکت sonic blade آمریکا<br>با گواهینامه CE اروپا وصادرات به سراسر دنیا<br>عاملی که باعث منحصر بفرد بودن چاقوی سونیک بلید Sonic blade شده است کاربرد تکنولوژی NCSS (عمل جدا سازی بدون فشار) است که باعث می گردد چاقوی سونیک بلید Sonic blade نقطه تماس را بدون اعمال فشار ببرد.<br>اسلایسر عالی و همه کاره با موتوری قدرتمند به همراه<br>تیغه های متنوع و جداگانه قابل نصب بر روی دستگاه<br>دستگیره چاقو که تیغه ها روی آن قرار می گیرند. طراحی مناسب و سبک برای برش های دقیق و ماشه تفنگی از محسنات این دستگیره می باشد.<br>جعبه شارژ زیبا با جای مناسب برای تیغه ها عملا چاقوها را در هر زمانی آماده استفاده می کند.<br>تیغه پنج دریک تیغه ای همه کاره بوده برای برش انواع غذاهای سخت به کار میرود<br>چاقوی ریز خردکن برای غذاهای ظریف و لطیف مانند نان باگت یا انواع کیک کاربرد دارد.<br>نگهدارنده غذا امکان مناسبی برای فرد بوجود می آورد که فرد بدون تماس با مواد غذایی ودر محیط امن برشهای لازم را انجام دهد<br>کتاب روش آشپزی با چاقوی سونیک بلید روش تهیه دهها مدل غذاهای مختلف را ربکا در کتاب خود توضیح می دهد. " </p> </span><table align="center" bgcolor="#6699cc" border="1" bordercolor="#99cc33" cellpadding="3" cellspacing="0" width="400"><tbody><tr bordercolor="#F7FBEE"><td colspan="2" align="center" bgcolor="#f7fbee" valign="middle"><p class="hotg" dir="rtl"><a href="http://www.irankala4u.com/products/%DA%86%D8%A7%D9%82%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C-sonic-blade/8332-5836/index.html">چاقو شارژی Sonic blade</a></p></td></tr><tr bordercolor="#F7FBEE"><td align="center" bgcolor="#f7fbee" valign="middle" width="191"><p class="hotg" dir="rtl">کد کالا : &nbsp;&nbsp;<span class="red3" dir="rtl"> 00500hhp</span></p></td><td align="center" bgcolor="#f7fbee" valign="middle" width="191"><p class="hotg" dir="rtl">قیمت : <span class="red3" dir="rtl">&nbsp;60,000 &nbsp; تومان</span></p></td></tr><tr bordercolor="#F7FBEE"><td colspan="2" align="center" bgcolor="#f7fbee" valign="middle"><a href="http://www.irankala4u.com/probuy.php?input=8332"><img src="http://www.irankala4u.com/images/frotel-shopping-cart-card.gif" alt=" خرید « چاقو شارژی Sonic blade » از طریق فروتل " align="absmiddle" border="0" hspace="10" vspace="5"></a></td></tr><tr bordercolor="#F7FBEE"><td colspan="2" class="link" dir="rtl" align="center" bgcolor="#f7fbee" valign="middle"><b style="color: red;"> تخفیف : </b>(<del> 60000 تومان</del>) در صورت خرید نقدی قیمت محصول در فاكتور نهایی <b style="color: red;"> 54000 تومان </b> محاسبه می شود.</td></tr></tbody></table><center><br><img src="http://www.iranmaxim.com/images/get_handle.jpg" alt="چاقو شارژی Sonic blade" dir="rtl" border="0"><br><img src="http://www.iranmaxim.com/images/get_handle.jpg" alt="چاقو شارژی Sonic blade" dir="rtl" border="0"><br><img src="http://www.iranmaxim.com/images/get_charger.jpg" alt="چاقو شارژی Sonic blade" dir="rtl" border="0"><br><img src="http://www.iranmaxim.com/images/get_5-1.jpg" alt="چاقو شارژی Sonic blade" dir="rtl" border="0"><br><img src="http://www.iranmaxim.com/images/get_microslicer.jpg" alt="چاقو شارژی Sonic blade" dir="rtl" border="0"><br><img src="http://www.iranmaxim.com/images/get_holder.jpg" alt="چاقو شارژی Sonic blade" dir="rtl" border="0"><br><img src="http://www.iranmaxim.com/images/get_rebecca.jpg" alt="چاقو شارژی Sonic blade" dir="rtl" border="0"><br></center><br><div class="linkak" style="width: 90%; background-color: rgb(247, 251, 247); border: 1px solid rgb(152, 209, 146); padding: 12px;" align="center"><p class="titr" dir="rtl" style="margin: 2px; border-bottom: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 95%;" align="right"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; محصولات مرتبط :</p><p style="margin: 0px;" align="right"><a href="http://www.irankala4u.com/#" onclick="addToBasket(6764);return false;"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید درپوش وکیوم اسمارت لیذر" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" onclick="Osabad(this,'divStayTopLeft');" align="left" border="0" hspace="5"></a></p><div id="slidingProduct6764" style="text-align: right;"><a href="http://www.irankala4u.com/mahsoolat-product/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%8A/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%D8%AF%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%84%DB%8C%D8%B0%D8%B1/6764-5836-1/111150.html" dir="rtl" class="mortabet" title="درپوش وکیوم اسمارت لیذر"> <img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" درپوش وکیوم اسمارت لیذر " dir="rtl" align="absmiddle" border="0" height="40" width="40"> درپوش وکیوم اسمارت لیذر</a></div> <a href="http://www.irankala4u.com/#" onclick="addToBasket(4585);return false;"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید خردکن دوالـــتو" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" onclick="Osabad(this,'divStayTopLeft');" align="left" border="0" hspace="5"></a><div id="slidingProduct4585" style="text-align: right;"><a href="http://www.irankala4u.com/mahsoolat-product/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%8A/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%80%D9%80%D8%AA%D9%88/4585-5836-1/111134.html" dir="rtl" class="mortabet" title="خردکن دوالـــتو"> <img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" خردکن دوالـــتو " dir="rtl" align="absmiddle" border="0" height="40" width="40"> خردکن دوالـــتو</a></div> <a href="http://www.irankala4u.com/#" onclick="addToBasket(5348);return false;"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید Nicer-Dicer" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" onclick="Osabad(this,'divStayTopLeft');" align="left" border="0" hspace="5"></a><div id="slidingProduct5348" style="text-align: right;"><a href="http://www.irankala4u.com/mahsoolat-product/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%8A/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/nicer-dicer/5348-5836-1/501.html" dir="rtl" class="mortabet" title="Nicer-Dicer"> <img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" Nicer-Dicer " dir="rtl" align="absmiddle" border="0" height="40" width="40"> Nicer-Dicer</a></div> <a href="http://www.irankala4u.com/#" onclick="addToBasket(5668);return false;"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید ZIP-KIP" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" onclick="Osabad(this,'divStayTopLeft');" align="left" border="0" hspace="5"></a><div id="slidingProduct5668" style="text-align: right;"><a href="http://www.irankala4u.com/mahsoolat-product/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%8A/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/zip-kip/5668-5836-1/zp.html" dir="rtl" class="mortabet" title="ZIP-KIP"> <img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" ZIP-KIP " dir="rtl" align="absmiddle" border="0" height="40" width="40"> ZIP-KIP</a></div> <a href="http://www.irankala4u.com/#" onclick="addToBasket(6757);return false;"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید ریش تراش ضد اب میکروفورس" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" onclick="Osabad(this,'divStayTopLeft');" align="left" border="0" hspace="5"></a><div id="slidingProduct6757" style="text-align: right;"><a href="http://www.irankala4u.com/mahsoolat-product/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%8A/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%D8%B1%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3/6757-5836-1/111143.html" dir="rtl" class="mortabet" title="ریش تراش ضد اب میکروفورس"> <img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" ریش تراش ضد اب میکروفورس " dir="rtl" align="absmiddle" border="0" height="40" width="40"> ریش تراش ضد اب میکروفورس</a></div> </div><br><table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="500"><tbody><tr><td align="center" valign="middle"><a href="http://www.footilio.com/?wid=5836" title="اوج هیجان با فوتیلیو"><img src="http://www.footilio.com/banner/b480x68_1.gif" alt="اوج هیجان با فوتیلیو" border="0" vspace="5" width="468"></a><br><a href="http://www.frotel.com/index.php?wid=5836" title="فروتل حلقه اتصال خریدار و فروشنده"><img src="http://www.eledig.com/banner/crm-frotel.gif" alt="فروتل حلقه اتصال خریدار و فروشنده" border="0" vspace="5" width="468"></a><br><a href="http://www.frotel.com/detail.php?id3=647&amp;ob=3&amp;su=2&amp;no&amp;wid=5836" title="معجزه گر طراحان"><img src="http://www.eledig.com/banners/sas11.gif" alt="معجزه گر طراحان" border="0" vspace="5" width="468"></a></td></tr></tbody></table> text/html 2010-09-06T05:03:00+01:00 kafehmarket.mihanblog.com حامد موبایل اسمبلی (آموزش باز و بسته کردن سونی اریکسون) http://kafehmarket.mihanblog.com/post/224 <span dir="rtl">موبایل اسمبلی (آموزش باز و بسته کردن سونی اریکسون) - مجموعه کاربردی آموزش باز و بسته کردن انواع گوشی های سونی اریکسون، سامسونگ، موتورلا، LG و IPHON </span> <center> <a href="http://www.frotel.biz/detail.php?id3=1080&amp;wid=5836" target="_blank"><img src="http://www.frotel.com/thumbnail/mobile-41.jpg" alt="موبایل اسمبلی (آموزش باز و بسته کردن سونی اریکسون)" border="0" hspace="6"></a> </center> <span dir="rtl"> <span dir="rtl" style="font-size: 8pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma,sans-serif;"> همزمان&nbsp;با&nbsp;توسعه&nbsp;تکنولوژی&nbsp;و&nbsp;امکانات&nbsp;موبایل&nbsp;شاهد&nbsp;پیچیده&nbsp;تر&nbsp;شدن&nbsp;ساختار&nbsp;وافزایش&nbsp;ظرافت&nbsp;گوشی&nbsp;ها&nbsp;هستیم،&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به&nbsp;همین&nbsp;دلیل&nbsp;باز&nbsp;و&nbsp;بسته&nbsp;کردن&nbsp;آنها&nbsp;نیاز&nbsp;به&nbsp;تخصص&nbsp;ویژه&nbsp;ای&nbsp;دارد.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; توانایی&nbsp;باز&nbsp;و&nbsp;بسته&nbsp;کردن&nbsp;اصولی&nbsp;موبایل&nbsp;از&nbsp;توانمندیهای&nbsp;اساسی&nbsp;تعمیرکاران&nbsp;موبایل&nbsp;است&nbsp;و&nbsp;بی&nbsp;توجهی&nbsp;به&nbsp;آن&nbsp;منجر&nbsp;به&nbsp;صدمه&nbsp;زدن&nbsp;به&nbsp;گوشی&nbsp;می&nbsp;گردد&nbsp;و&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هزینه&nbsp;های&nbsp;زیادی&nbsp;به&nbsp;خاطر&nbsp;صدمه&nbsp;بر&nbsp;&nbsp;بورد،&nbsp;&nbsp;LCD،&nbsp;قطعات&nbsp;SMD&nbsp;و&nbsp;...&nbsp;&nbsp;را&nbsp;بر&nbsp;تعمیرکار&nbsp;تحمیل&nbsp;می&nbsp;کند.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مجموعه&nbsp;بی&nbsp;نظیر&nbsp;(موبایل&nbsp;اسمبلی)&nbsp;حاصل&nbsp;کار&nbsp;متخصصین&nbsp;شرکت&nbsp;فروتل&nbsp;در&nbsp;حداقل&nbsp;زمان&nbsp;ممکن&nbsp;این&nbsp;توانایی&nbsp;را&nbsp;در&nbsp;شما&nbsp;ایجاد&nbsp;خواهد&nbsp;کرد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تا&nbsp;انواع&nbsp;مدلهای&nbsp;جدید&nbsp;وقدیمی&nbsp;نوکیا&nbsp;را&nbsp;به&nbsp;راحتی(&nbsp;بازکرده)&nbsp;و&nbsp;تعمیر&nbsp;نموده&nbsp;و(&nbsp;ببندید).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آموزش&nbsp;به&nbsp;صورت&nbsp;مولتی&nbsp;مدیا&nbsp;می&nbsp;باشد&nbsp;و&nbsp;از&nbsp;طریق&nbsp;اتوران&nbsp;زیبا&nbsp;و&nbsp;با&nbsp;قابلیت&nbsp;جستجو&nbsp;آموزش&nbsp;را&nbsp;در&nbsp;قالب&nbsp;فیلم،&nbsp;عکس&nbsp;و&nbsp;فایلPDF&nbsp;ارائه&nbsp;می&nbsp;کند.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برخی&nbsp;از&nbsp;مدلهای&nbsp;سونی&nbsp;اریکسون&nbsp;عبارتند&nbsp;از:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سری&nbsp;Z&nbsp;شامل:&nbsp;Z770,&nbsp;Z610i,&nbsp;Z550,&nbsp;z520,&nbsp;…&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سری&nbsp;X&nbsp;شامل:&nbsp;Xperia&nbsp;X1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سری&nbsp;W&nbsp;شامل:&nbsp;W960,&nbsp;W950i,&nbsp;w910i,&nbsp;w900i,&nbsp;&nbsp;w880i,&nbsp;w850i,&nbsp;w830,&nbsp;w810,&nbsp;w800i,&nbsp;w710,&nbsp;w700,&nbsp;w660i,&nbsp;w610i,&nbsp;w600,&nbsp;w580i,&nbsp;w550,&nbsp;w300,&nbsp;…&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سری&nbsp;V&nbsp;شامل:&nbsp;V800,&nbsp;V640,&nbsp;…&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سری&nbsp;T&nbsp;شامل:&nbsp;T650i,&nbsp;…&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سری&nbsp;S&nbsp;شامل:&nbsp;S700,&nbsp;S500,&nbsp;…&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سری&nbsp;P&nbsp;شامل:&nbsp;P990,&nbsp;P990i,&nbsp;P1i,&nbsp;…&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سری&nbsp;K&nbsp;شامل:&nbsp;M600i,&nbsp;K850i,&nbsp;K810i,&nbsp;K800i,&nbsp;K800,&nbsp;K770,&nbsp;K750,&nbsp;K700,&nbsp;K660i,&nbsp;K640i,&nbsp;K630i,&nbsp;K600,&nbsp;K550,&nbsp;K510,&nbsp;K500,&nbsp;K320,&nbsp;K310,&nbsp;K300,&nbsp;…&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سری&nbsp;J&nbsp;شامل:&nbsp;J300,&nbsp;J230,&nbsp;J220,&nbsp;…&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سری&nbsp;G&nbsp;شامل:&nbsp;G900,&nbsp;G700,&nbsp;G502,&nbsp;…&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سری&nbsp;D&nbsp;شامل:&nbsp;D800,&nbsp;8750,&nbsp;…&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سری&nbsp;C&nbsp;شامل:&nbsp;C902,&nbsp;C702,&nbsp;…&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تعداد&nbsp;سی&nbsp;دی&nbsp;:3&nbsp;عدد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت:&nbsp;7500&nbsp;تومان </span><br> </span> <table width="400" align="center" bgcolor="#6699cc" border="1" bordercolor="#99cc33" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody><tr bordercolor="#F7FBEE"> <td colspan="2" valign="middle" align="center" bgcolor="#f7fbee"><p class="hotg" dir="rtl"><a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/mobile-amozesh-software-narmafzar-tamir-repair-game-java-symbian-nokia-sony/mobile8-1280328396-1280848170-1280848283-1280848320-1280848501-1280848632-1281192606-1281193241-1281248564-1281248676-1281254608-1281296070-1281296150.html" target="_blank">موبایل اسمبلی (آموزش باز و بسته کردن سونی اریکسون)</a></p></td> </tr> <tr bordercolor="#F7FBEE"> <td valign="middle" width="191" align="center" bgcolor="#f7fbee"><p class="hotg" dir="rtl">کد کالا : &nbsp;&nbsp;<span class="red3" dir="rtl"> mobile8^1</span></p></td> <td valign="middle" width="191" align="center" bgcolor="#f7fbee"><p class="hotg" dir="rtl">قیمت : <span class="red3" dir="rtl">&nbsp;7500 &nbsp; تومان</span></p></td> </tr> <tr bordercolor="#F7FBEE"> <td colspan="2" valign="middle" align="center" bgcolor="#f7fbee"><a href="http://www.frotel.biz/probuy.php?wid=5836&amp;id3=1080" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/frotel-shopping-cart-card.gif" alt=" خرید « موبایل اسمبلی (آموزش باز و بسته کردن سونی اریکسون) » از طریق فروتل " border="0"></a></td> </tr> </tbody></table><center> <br><h3 dir="rtl" style="margin: 0px;" align="center">عكسهای بیشتر از محصول</h3><br><a href="http://www.eledig.com/picture/1281192977-asembly-sony-ericsson.jpg" target="_blank" dir="rtl"><img src="http://www.eledig.com/picture/1281192977-asembly-sony-ericsson.jpg" border="0"></a><br></center> <br> <div class="linkak" style="width: 90%; background-color: rgb(247, 251, 247); border: 1px solid rgb(152, 209, 146); padding: 12px;" align="center"> <p class="titr" dir="rtl" style="margin: 2px; border-bottom: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 95%;" align="right"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; محصولات مرتبط :</p><p style="margin: 0px;" align="right"> <a href="http://www.frotel.biz/probuy.php?wid=5836&amp;id3=3200" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید کیف سی دی 80 تایی ( طرح کنف )" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=3200&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : کیف سی دی 80 تایی ( طرح کنف ) ">کیف سی دی 80 تایی ( طرح کنف )</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/pc-computer-ganebi-vasayeleganebi/422032807-1282735525.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" کیف سی دی 80 تایی ( طرح کنف ) " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.biz/probuy.php?wid=5836&amp;id3=3199" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید کیف سی دی 80 تایی منظره ( طرح ماهی )" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=3199&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : کیف سی دی 80 تایی منظره ( طرح ماهی ) ">کیف سی دی 80 تایی منظره ( طرح ماهی )</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/pc-computer-ganebi-vasayeleganebi/422032806-1282735507.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" کیف سی دی 80 تایی منظره ( طرح ماهی ) " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.biz/probuy.php?wid=5836&amp;id3=3198" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید کیف سی دی 64 تایی کلاسوری - برگه ضد خش مشکی" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=3198&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : کیف سی دی 64 تایی کلاسوری - برگه ضد خش مشکی ">کیف سی دی 64 تایی کلاسوری - برگه ضد خش مشکی</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/pc-computer-ganebi-vasayeleganebi/422032805-1282735609.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" کیف سی دی 64 تایی کلاسوری - برگه ضد خش مشکی " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.biz/probuy.php?wid=5836&amp;id3=3190" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید ادکلن استیل جنیفر" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=3190&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : ادکلن استیل جنیفر ">ادکلن استیل جنیفر</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/atr-odkolon-perfumespray-fragrant-smell-attari-perfumed-smellhappy-smellthecold-smellhot/0065.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" ادکلن استیل جنیفر " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.biz/probuy.php?wid=5836&amp;id3=3189" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید ادکلن amor-omor" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=3189&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : ادکلن amor-omor ">ادکلن amor-omor</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/atr-odkolon-perfumespray-fragrant-smell-attari-perfumed-smellhappy-smellthecold-smellhot/0047.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" ادکلن amor-omor " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.biz/probuy.php?wid=5836&amp;id3=3188" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید اسپورت ورزشی" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=3188&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : اسپورت ورزشی ">اسپورت ورزشی</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/poshak-lebas-anvaelebas-pirhan-jaket-coat-shirt/dca1006.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" اسپورت ورزشی " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.biz/probuy.php?wid=5836&amp;id3=3185" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید ادکلن اینکانتو" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=3185&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : ادکلن اینکانتو ">ادکلن اینکانتو</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/atr-odkolon-perfumespray-fragrant-smell-attari-perfumed-smellhappy-smellthecold-smellhot/0040.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" ادکلن اینکانتو " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.biz/probuy.php?wid=5836&amp;id3=3184" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید کیف موبایل طرح سنتی" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=3184&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : کیف موبایل طرح سنتی ">کیف موبایل طرح سنتی</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/sanayedasti-farsh-gelim-jajim-koze-moarragh/dca3002-1282674762.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" کیف موبایل طرح سنتی " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.biz/probuy.php?wid=5836&amp;id3=3183" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید ادکلن آکوا بلغاری" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=3183&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : ادکلن آکوا بلغاری ">ادکلن آکوا بلغاری</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/atr-odkolon-perfumespray-fragrant-smell-attari-perfumed-smellhappy-smellthecold-smellhot/0039.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" ادکلن آکوا بلغاری " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.biz/probuy.php?wid=5836&amp;id3=3182" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید ادکلن سنجد" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=3182&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : ادکلن سنجد ">ادکلن سنجد</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/atr-odkolon-perfumespray-fragrant-smell-attari-perfumed-smellhappy-smellthecold-smellhot/0033.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" ادکلن سنجد " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.biz/probuy.php?wid=5836&amp;id3=3179" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید ادکلن جوب سبز" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=3179&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : ادکلن جوب سبز ">ادکلن جوب سبز</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/atr-odkolon-perfumespray-fragrant-smell-attari-perfumed-smellhappy-smellthecold-smellhot/a013.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" ادکلن جوب سبز " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.biz/probuy.php?wid=5836&amp;id3=3177" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید ادکلن دیزایر بلو" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=3177&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : ادکلن دیزایر بلو ">ادکلن دیزایر بلو</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/atr-odkolon-perfumespray-fragrant-smell-attari-perfumed-smellhappy-smellthecold-smellhot/0011-1282672578.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" ادکلن دیزایر بلو " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br></p> </div><br> <table width="500" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td valign="middle" align="center"><a href="http://www.nashreketab.com/index.php?wid=5836" title="نشر كتاب"><img src="http://www.eledig.com/banners/468-ketab.gif" alt="نشر كتاب" vspace="5" width="468" border="0"></a><br><a href="http://www.bazarekoodak.com/index.php?wid=5836" title="بازار ویژه كودكان"><img src="http://www.eledig.com/banner/frotel-children.gif" alt="بازار ویژه كودكان" vspace="5" width="468" border="0"></a><br><a href="http://www.frotel.com/index.php?wid=5836" title="فروتل حلقه اتصال خریدار و فروشنده"><img src="http://www.eledig.com/banner/crm-frotel.gif" alt="فروتل حلقه اتصال خریدار و فروشنده" vspace="5" width="468" border="0"></a><br></td> </tr> </tbody></table> text/html 2010-09-06T04:35:06+01:00 kafehmarket.mihanblog.com حامد ساعت LED Puma http://kafehmarket.mihanblog.com/post/223 <span dir="rtl">ساعت LED Puma </span> <center> <a href="http://www.frotel.biz/detail.php?id3=2784&amp;wid=5836" target="_blank"><img src="http://www.vatanshop.ir/ppicads/1275803749.jpg" alt="ساعت LED Puma" border="0" hspace="6"></a> </center> <span dir="rtl"> <p dir="rtl" style="font-size: 8pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma,sans-serif;" align="right"> ساعت LED Puma </p> </span> <table width="400" align="center" bgcolor="#6699cc" border="1" bordercolor="#99cc33" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody><tr bordercolor="#F7FBEE"> <td colspan="2" valign="middle" align="center" bgcolor="#f7fbee"><p class="hotg" dir="rtl"><a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/wach-colok-saat/a102.html" target="_blank">ساعت LED Puma</a></p></td> </tr> <tr bordercolor="#F7FBEE"> <td valign="middle" width="191" align="center" bgcolor="#f7fbee"><p class="hotg" dir="rtl">کد کالا : &nbsp;&nbsp;<span class="red3" dir="rtl"> a102^14</span></p></td> <td valign="middle" width="191" align="center" bgcolor="#f7fbee"><p class="hotg" dir="rtl">قیمت : <span class="red3" dir="rtl">&nbsp;8500 &nbsp; تومان</span></p></td> </tr> <tr bordercolor="#F7FBEE"> <td colspan="2" valign="middle" align="center" bgcolor="#f7fbee"><a href="http://www.frotel.biz/probuy.php?wid=5836&amp;id3=2784" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/frotel-shopping-cart-card.gif" alt=" خرید « ساعت LED Puma » از طریق فروتل " border="0"></a></td> </tr> </tbody></table><center> <br><h3 dir="rtl" style="margin: 0px;" align="center">عكسهای بیشتر از محصول</h3><br><a href="http://www.modernshop.org/image/adidas.jpg" target="_blank" dir="rtl"><img src="http://www.modernshop.org/image/adidas.jpg" border="0"></a><br><br><br><br><a href="http://ilelong.net/watch/nike/images/0409/190409%20590.jpg" target="_blank" dir="rtl"><img src="http://ilelong.net/watch/nike/images/0409/190409%20590.jpg" border="0"></a><br><br><a href="http://dl.mob4u.ir/1389/images/led-%28www.Mob4u.ir%29.jpg" target="_blank" dir="rtl"><img src="http://dl.mob4u.ir/1389/images/led-%28www.Mob4u.ir%29.jpg" border="0"></a><br></center> <br> <div class="linkak" style="width: 90%; background-color: rgb(247, 251, 247); border: 1px solid rgb(152, 209, 146); padding: 12px;" align="center"> <p class="titr" dir="rtl" style="margin: 2px; border-bottom: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 95%;" align="right"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; محصولات مرتبط :</p><p style="margin: 0px;" align="right"> <a href="http://www.frotel.biz/probuy.php?wid=5836&amp;id3=3009" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید ساعت LED adidas" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=3009&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : ساعت LED adidas ">ساعت LED adidas</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/wach-colok-saat/a103.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" ساعت LED adidas " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.biz/probuy.php?wid=5836&amp;id3=1010" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید کفش مجلسی بچه گانه" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=1010&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : کفش مجلسی بچه گانه ">کفش مجلسی بچه گانه</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/kif-suitcase-bag-cif/257.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" کفش مجلسی بچه گانه " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br></p> </div><br> <table width="500" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td valign="middle" align="center"><a href="http://www.bazarekoodak.com/index.php?wid=5836" title="بازار ویژه كودكان"><img src="http://www.eledig.com/banner/frotel-children.gif" alt="بازار ویژه كودكان" vspace="5" width="468" border="0"></a><br><a href="http://www.nashreketab.com/index.php?wid=5836" title="نشر كتاب"><img src="http://www.eledig.com/banners/468-ketab.gif" alt="نشر كتاب" vspace="5" width="468" border="0"></a><br><a href="http://www.bazarekhodro.com/index.php?wid=5836" title="بازار خودرو"><img src="http://www.eledig.com/banners/bazarekhodro.gif" alt="بازار خودرو" vspace="5" width="468" border="0"></a><br></td> </tr> </tbody></table> text/html 2010-06-23T14:45:50+01:00 kafehmarket.mihanblog.com حامد سرویس بولگاری http://kafehmarket.mihanblog.com/post/222 <h1 style="margin: 2px;" dir="rtl" class="titr" align="right">&nbsp; &nbsp;<a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/negin-titniuom-kadoo.hadaya-valaen-time-Necklace-Handcuffs-Beautiful-Gift-Beautiful-Comfor/titaniom-bina7.html" target="_blank">سرویس بولگاری</a></h1><h1 class="err" style="margin: 2px; font-weight: normal;" dir="rtl" align="right"><a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/negin-titniuom-kadoo.hadaya-valaen-time-Necklace-Handcuffs-Beautiful-Gift-Beautiful-Comfor/titaniom-bina7.html" class="link2"><br></a></h1> <hr color="#ffcc99" noshade="noshade" size="1"> <table width="98%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"> <tbody><tr valign="middle" align="right"> <td colspan="3" valign="top" align="right"> <p class="matn" dir="rtl"><a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=1013" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt=" خرید « سرویس بولگاری » از طریق فروتل " align="left" border="0"></a> <span dir="rtl"> </span> </p><center> <a href="http://www.frotel.com/detail.php?id3=1013&amp;wid=5836" target="_blank"><img src="http://www.frotel.com/picture/1013-7.jpg" alt="سرویس بولگاری" border="0" hspace="6"></a> </center> <span dir="rtl"> <span dir="rtl" lang="fa"><span dir="rtl" lang="fa"> <p style="line-height: 22px; font-family: Tahoma,sans-serif; font-size: 9pt;" dir="rtl" align="justify">فوق العاده زیبا و بی نظیر , مناسب برای تمام سلیقه ها</p></span></span> </span> <table width="400" align="center" bgcolor="#6699cc" border="1" bordercolor="#99cc33" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody><tr bordercolor="#F7FBEE"> <td colspan="2" valign="middle" align="center" bgcolor="#f7fbee"><p class="hotg" dir="rtl"><a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/negin-titniuom-kadoo.hadaya-valaen-time-Necklace-Handcuffs-Beautiful-Gift-Beautiful-Comfor/titaniom-bina7.html" target="_blank">سرویس بولگاری</a></p></td> </tr> <tr bordercolor="#F7FBEE"> <td valign="middle" width="191" align="center" bgcolor="#f7fbee"><p class="hotg" dir="rtl">کد کالا : &nbsp;&nbsp;<span class="red3" dir="rtl"> titaniom-bina7^12</span></p></td> <td valign="middle" width="191" align="center" bgcolor="#f7fbee"><p class="hotg" dir="rtl">قیمت : <span class="red3" dir="rtl">&nbsp;50000 &nbsp; تومان</span></p></td> </tr> <tr bordercolor="#F7FBEE"> <td colspan="2" valign="middle" align="center" bgcolor="#f7fbee"><a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=1013" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/frotel-shopping-cart-card.gif" alt=" خرید « سرویس بولگاری » از طریق فروتل " border="0"></a></td> </tr> </tbody></table><center> </center> </td> </tr> </tbody></table><br> <div class="linkak" style="width: 90%; background-color: rgb(247, 251, 247); border: 1px solid rgb(152, 209, 146); padding: 12px;" align="center"> <p class="titr" dir="rtl" style="margin: 2px; border-bottom: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 95%;" align="right"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; محصولات مرتبط :</p><p style="margin: 0px;" align="right"> <a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=1012" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید سرویس سه تكه" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=1012&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : سرویس سه تكه ">سرویس سه تكه</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/negin-titniuom-kadoo.hadaya-valaen-time-Necklace-Handcuffs-Beautiful-Gift-Beautiful-Comfor/titaniom-bina6.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" سرویس سه تكه " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=1011" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید دستبند فانتزی" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=1011&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : دستبند فانتزی ">دستبند فانتزی</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/negin-titniuom-kadoo.hadaya-valaen-time-Necklace-Handcuffs-Beautiful-Gift-Beautiful-Comfor/titaniom-bina5.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" دستبند فانتزی " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=1010" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید پلاك اسپرت" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=1010&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : پلاك اسپرت ">پلاك اسپرت</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/negin-titniuom-kadoo.hadaya-valaen-time-Necklace-Handcuffs-Beautiful-Gift-Beautiful-Comfor/titaniom-bina4.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" پلاك اسپرت " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=1009" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید مدال bvlgari" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=1009&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : مدال bvlgari ">مدال bvlgari</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/negin-titniuom-kadoo.hadaya-valaen-time-Necklace-Handcuffs-Beautiful-Gift-Beautiful-Comfor/titaniom-bina3.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" مدال bvlgari " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=1008" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید مدال emporio ایتالیائی" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=1008&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : مدال emporio ایتالیائی ">مدال emporio ایتالیائی</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/negin-titniuom-kadoo.hadaya-valaen-time-Necklace-Handcuffs-Beautiful-Gift-Beautiful-Comfor/titaniom-bina2.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" مدال emporio ایتالیائی " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=1007" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید گوشواره مارك دار chanel" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=1007&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : گوشواره مارك دار chanel ">گوشواره مارك دار chanel</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/negin-titniuom-kadoo.hadaya-valaen-time-Necklace-Handcuffs-Beautiful-Gift-Beautiful-Comfor/titaniom-bina1.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" گوشواره مارك دار chanel " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=1006" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید دعای جوشن" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=1006&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : دعای جوشن ">دعای جوشن</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/tala-noghre-kadou-hadye-negin-titniuom-kadoo-hadaya-valaen-time-Necklace-Handcuffs-Beautif/haragi-bina8.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" دعای جوشن " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=1005" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید فیروزه نیشابوری با نقره كوب الله" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=1005&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : فیروزه نیشابوری با نقره كوب الله ">فیروزه نیشابوری با نقره كوب الله</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/tala-noghre-kadou-hadye-negin-titniuom-kadoo-hadaya-valaen-time-Necklace-Handcuffs-Beautif/haragi-bina7.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" فیروزه نیشابوری با نقره كوب الله " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=1004" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید پلاك نقره وان یكاد" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=1004&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : پلاك نقره وان یكاد ">پلاك نقره وان یكاد</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/tala-noghre-kadou-hadye-negin-titniuom-kadoo-hadaya-valaen-time-Necklace-Handcuffs-Beautif/haragi-bina6.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" پلاك نقره وان یكاد " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=1003" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید آویز برای دعا" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=1003&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : آویز برای دعا ">آویز برای دعا</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/tala-noghre-kadou-hadye-negin-titniuom-kadoo-hadaya-valaen-time-Necklace-Handcuffs-Beautif/haragi-bina5.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" آویز برای دعا " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=1002" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید زنجیر نقره مردانه" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=1002&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : زنجیر نقره مردانه ">زنجیر نقره مردانه</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/tala-noghre-kadou-hadye-negin-titniuom-kadoo-hadaya-valaen-time-Necklace-Handcuffs-Beautif/haragi-bina4.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" زنجیر نقره مردانه " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=1001" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید عقیق قرمز چهار چنگ" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=1001&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : عقیق قرمز چهار چنگ ">عقیق قرمز چهار چنگ</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/tala-noghre-kadou-hadye-negin-titniuom-kadoo-hadaya-valaen-time-Necklace-Handcuffs-Beautif/haragi-bina3.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" عقیق قرمز چهار چنگ " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br></p> </div><br> <table width="500" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td valign="middle" align="center"><a href="http://www.frotel.com/index.php?wid=5836" title="فروتل حلقه اتصال خریدار و فروشنده"><img src="http://www.eledig.com/banner/crm-frotel.gif" alt="فروتل حلقه اتصال خریدار و فروشنده" vspace="5" width="468" border="0"></a><br><a href="http://mihanlink.ir/bannercode.php?wid=5836" title="بنر تصادفی"><img src="http://mihanlink.ir/banner-2-230.js" alt="بنر تصادفی" vspace="5" width="468" border="0"></a><br><a href="http://www.bazarekoodak.com/index.php?wid=5836" title="بازار ویژه كودكان"><img src="http://www.eledig.com/banner/frotel-children.gif" alt="بازار ویژه كودكان" vspace="5" width="468" border="0"></a><br></td> </tr> </tbody></table> text/html 2010-06-23T14:42:24+01:00 kafehmarket.mihanblog.com حامد سرویس گوشواره و گردنبند كهربا3 http://kafehmarket.mihanblog.com/post/221 <h1 style="margin: 2px;" dir="rtl" class="titr" align="right">&nbsp; &nbsp;<a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/Amber-Negin-Beautiful-Healing-Attractive-Ring-Handcuffs-Bangles-Necklace-Gift-Paband-Gift/kahroba-bina12.html" target="_blank">سرویس گوشواره و گردنبند كهربا3</a></h1><h1 class="err" style="margin: 2px; font-weight: normal;" dir="rtl" align="right">&nbsp; <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/Amber-Negin-Beautiful-Healing-Attractive-Ring-Handcuffs-Bangles-Necklace-Gift-Paband-Gift/kahroba-bina12.html" class="link2"><br></a></h1> <hr color="#ffcc99" noshade="noshade" size="1"> <table width="98%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"> <tbody><tr valign="middle" align="right"> <td colspan="3" valign="top" align="right"> <p class="matn" dir="rtl"><a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=950" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt=" خرید « سرویس گوشواره و گردنبند كهربا3 » از طریق فروتل " align="left" border="0"></a> <span dir="rtl"> کهربا که در اصل ( کاه ربا ) نامیده میشود . صمغی فسیل مربوط به درختی در 50 میلیون سال قبل است که در آن برخی گیاهان و حشرات دیده میشوند و معمولا در نزدیکی لایه های ذغال سنگ و لنیت یافت می شود . ( سختی 2 - 5/2 ) </span> </p><center> <a href="http://www.frotel.com/detail.php?id3=950&amp;wid=5836" target="_blank"><img src="http://www.frotel.com/picture/950-12.jpg" alt="سرویس گوشواره و گردنبند كهربا3" border="0" hspace="6"></a> </center> <span dir="rtl"> <span dir="rtl" lang="fa"><span dir="rtl" lang="fa"><span dir="rtl" lang="fa"> <p style="line-height: 22px; font-family: Tahoma,sans-serif; font-size: 9pt;" dir="rtl" align="justify">"طیف رنگی زرد است و در طبیعت به شكل شفاف تا مات و به رنگهای زرد روشن تا قهوه ای ، نارنجی ، و خاكی یافت می شود .<br><br>تصفیه كننده تمامی سیستم های عصبی و افزایش سوخت و ساز انرژی در بدن. (جهت كاهش وزن مفید می باشد)<br><br>با استفاده از كهربای زرد رنگ ، زنان نازا و یا كسانی به هر دلیل بچه آنها بعد از تولد زنده نمی ماند صاحب فزند خواهند شد .<br><br>متعادل كننده عملكرد : سیستم گوارش ، كبد ، تیروئید ، قلب ، طحال ، انحراف ستون فقرات و نخاع ، ماهیچه ، بد كاری غدد ، فشار خون ، تپش قلب ، ریه ها ، رشد جسمانی .<br><br>تسكین دهنده دردها : دندان ، كمر ، پشت ، گلو ، میگرن ، چشم ، گوش ، آرترز مچ ها ، سینوس های پیشانی ، فك ، غز استخوان ، فاصل ، سیاتیك ، غدد پستان ها ، جلوگیری از افزایش وزن و چاقی مفرط .<br><br>تقویت : صمیمیت ، اعتماد به نفس ، شادی ، موفقیت شغلی ، بصیرت ، چاكرای سوم .<br><br>آرامش بخش ، تعدیل انرژی های اضافی و خارج نمودن و محافظت در برابر انرژی های منفی ، تسهیل دندان در آوردن كودكان<br><br><br><br>منابع:<br><br>سنگ درمانی 1 و 2 ---------------------- نویسنده شوفل برگر – لاندهر<br><br>تغییر سرنوشت و درمان با سنگ های قیمتی و جواهرات ----- نویسنده دایا ساری چكرن <br><br>سنگ ها و خواص اعجاب انگیز ------------------- نویسنده : موحد ابطحی<br><br>خواص سری و درمانی جواهرات و سنگ ها --------- نویسنده : جمشید مبین<br><br>معجزه نگین ---------------------------- نویسنده : علیرضا اسداللهی فرد "</p></span></span></span> </span> <table width="400" align="center" bgcolor="#6699cc" border="1" bordercolor="#99cc33" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody><tr bordercolor="#F7FBEE"> <td colspan="2" valign="middle" align="center" bgcolor="#f7fbee"><p class="hotg" dir="rtl"><a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/Amber-Negin-Beautiful-Healing-Attractive-Ring-Handcuffs-Bangles-Necklace-Gift-Paband-Gift/kahroba-bina12.html" target="_blank">سرویس گوشواره و گردنبند كهربا3</a></p></td> </tr> <tr bordercolor="#F7FBEE"> <td valign="middle" width="191" align="center" bgcolor="#f7fbee"><p class="hotg" dir="rtl">کد کالا : &nbsp;&nbsp;<span class="red3" dir="rtl"> kahroba-bina12^12</span></p></td> <td valign="middle" width="191" align="center" bgcolor="#f7fbee"><p class="hotg" dir="rtl">قیمت : <span class="red3" dir="rtl">&nbsp;45000 &nbsp; تومان</span></p></td> </tr> <tr bordercolor="#F7FBEE"> <td colspan="2" valign="middle" align="center" bgcolor="#f7fbee"><a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=950" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/frotel-shopping-cart-card.gif" alt=" خرید « سرویس گوشواره و گردنبند كهربا3 » از طریق فروتل " border="0"></a></td> </tr> </tbody></table><center> </center> </td> </tr> </tbody></table><br> <div class="linkak" style="width: 90%; background-color: rgb(247, 251, 247); border: 1px solid rgb(152, 209, 146); padding: 12px;" align="center"> <p class="titr" dir="rtl" style="margin: 2px; border-bottom: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 95%;" align="right"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; محصولات مرتبط :</p><p style="margin: 0px;" align="right"> <a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=951" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید سرویس گوشواره و گردنبند كهربا1" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=951&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : سرویس گوشواره و گردنبند كهربا1 ">سرویس گوشواره و گردنبند كهربا1</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/Amber-Negin-Beautiful-Healing-Attractive-Ring-Handcuffs-Bangles-Necklace-Gift-Paband-Gift/kahroba-bina13.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" سرویس گوشواره و گردنبند كهربا1 " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=949" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید انگشتر كهربا" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=949&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : انگشتر كهربا ">انگشتر كهربا</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/Amber-Negin-Beautiful-Healing-Attractive-Ring-Handcuffs-Bangles-Necklace-Gift-Paband-Gift/kahroba-bina11.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" انگشتر كهربا " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=948" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید انگشتر كهربا نگین برجسته" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=948&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : انگشتر كهربا نگین برجسته ">انگشتر كهربا نگین برجسته</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/Amber-Negin-Beautiful-Healing-Attractive-Ring-Handcuffs-Bangles-Necklace-Gift-Paband-Gift/kahroba-bina10.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" انگشتر كهربا نگین برجسته " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=947" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید انگشتر كهربا مثلثی" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=947&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : انگشتر كهربا مثلثی ">انگشتر كهربا مثلثی</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/Amber-Negin-Beautiful-Healing-Attractive-Ring-Handcuffs-Bangles-Necklace-Gift-Paband-Gift/kahroba-bina9.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" انگشتر كهربا مثلثی " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=946" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید انگشتر كهربا اشكی" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=946&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : انگشتر كهربا اشكی ">انگشتر كهربا اشكی</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/Amber-Negin-Beautiful-Healing-Attractive-Ring-Handcuffs-Bangles-Necklace-Gift-Paband-Gift/kahroba-bina8.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" انگشتر كهربا اشكی " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=945" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید انگشتر كهربا اشرافی" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=945&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : انگشتر كهربا اشرافی ">انگشتر كهربا اشرافی</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/Amber-Negin-Beautiful-Healing-Attractive-Ring-Handcuffs-Bangles-Necklace-Gift-Paband-Gift/kahroba-bina7.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" انگشتر كهربا اشرافی " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=944" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید انگشتر كهربا دو رنگ" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=944&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : انگشتر كهربا دو رنگ ">انگشتر كهربا دو رنگ</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/Amber-Negin-Beautiful-Healing-Attractive-Ring-Handcuffs-Bangles-Necklace-Gift-Paband-Gift/kahroba-bina6.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" انگشتر كهربا دو رنگ " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=943" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید انگشتر كهربا دور پیچ" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=943&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : انگشتر كهربا دور پیچ ">انگشتر كهربا دور پیچ</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/Amber-Negin-Beautiful-Healing-Attractive-Ring-Handcuffs-Bangles-Necklace-Gift-Paband-Gift/kahroba-bina5.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" انگشتر كهربا دور پیچ " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=942" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید انگشتر كهربا سلطنتی" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=942&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : انگشتر كهربا سلطنتی ">انگشتر كهربا سلطنتی</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/Amber-Negin-Beautiful-Healing-Attractive-Ring-Handcuffs-Bangles-Necklace-Gift-Paband-Gift/kahroba-bina4.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" انگشتر كهربا سلطنتی " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=941" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید كهربا با فریم تایلندی" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=941&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : كهربا با فریم تایلندی ">كهربا با فریم تایلندی</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/Amber-Negin-Beautiful-Healing-Attractive-Ring-Handcuffs-Bangles-Necklace-Gift-Paband-Gift/kahroba-bina3.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" كهربا با فریم تایلندی " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=940" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید كهربا طرح قلب" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=940&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : كهربا طرح قلب ">كهربا طرح قلب</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/Amber-Negin-Beautiful-Healing-Attractive-Ring-Handcuffs-Bangles-Necklace-Gift-Paband-Gift/kahroba-bina2.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" كهربا طرح قلب " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=939" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید مدال كهربا خورشیدی" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=939&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : مدال كهربا خورشیدی ">مدال كهربا خورشیدی</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/Amber-Negin-Beautiful-Healing-Attractive-Ring-Handcuffs-Bangles-Necklace-Gift-Paband-Gift/kahroba-bina1.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" مدال كهربا خورشیدی " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br></p> </div><br> <table width="500" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td valign="middle" align="center"><a href="http://www.frotel.com/index.php?wid=5836" title="فروتل حلقه اتصال خریدار و فروشنده"><img src="http://www.eledig.com/banner/crm-frotel.gif" alt="فروتل حلقه اتصال خریدار و فروشنده" vspace="5" width="468" border="0"></a><br><a href="http://www.bazarekoodak.com/index.php?wid=5836" title="بازار ویژه كودكان"><img src="http://www.eledig.com/banner/frotel-children.gif" alt="بازار ویژه كودكان" vspace="5" width="468" border="0"></a><br><a href="http://www.bazarekhodro.com/index.php?wid=5836" title="بازار خودرو"><img src="http://www.eledig.com/banners/bazarekhodro.gif" alt="بازار خودرو" vspace="5" width="468" border="0"></a><br></td> </tr> </tbody></table> text/html 2010-06-23T14:39:41+01:00 kafehmarket.mihanblog.com حامد انگشتر عقیق یمن زنانه http://kafehmarket.mihanblog.com/post/220 <h1 style="margin: 2px;" dir="rtl" class="titr" align="right">&nbsp; &nbsp;<a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/gift-hadye-aghigh-kadoo-girl-love-wedding-anghoshtar-tala-halal-alango/aghigh-bina13.html" target="_blank">انگشتر عقیق یمن زنانه</a></h1><h1 class="err" style="margin: 2px; font-weight: normal;" dir="rtl" align="right">&nbsp; <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/gift-hadye-aghigh-kadoo-girl-love-wedding-anghoshtar-tala-halal-alango/aghigh-bina13.html" class="link2"><br></a></h1> <hr color="#ffcc99" noshade="noshade" size="1"> <table width="98%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"> <tbody><tr valign="middle" align="right"> <td colspan="3" valign="top" align="right"> <p class="matn" dir="rtl"><a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=982" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt=" خرید « انگشتر عقیق یمن زنانه » از طریق فروتل " align="left" border="0"></a> <span dir="rtl"> خواص سری : مظهر گرمی ، حیات بخش ، تقویت انرژی مثبت ، دارای خصوصیات الکترومغناطیسی ، اصلاح شخصیت ، ایجاد خلاقیت و شادی و سلامتی و آگاهی و تمرکز ، رفع توهمات و هزیان و یاس و شکایت . </span> </p><center> <a href="http://www.frotel.com/detail.php?id3=982&amp;wid=5836" target="_blank"><img src="http://www.frotel.com/picture/aghigh-bina13_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1%20%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%82%20%D9%8A%D9%85%D9%86%20%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87.jpg" alt="انگشتر عقیق یمن زنانه" border="0" hspace="6"></a> </center> <span dir="rtl"> <span dir="rtl" lang="fa"><span dir="rtl" lang="fa"> <p style="line-height: 22px; font-family: Tahoma,sans-serif; font-size: 9pt;" dir="rtl" align="justify">"تسكین : انواع دردها ، اضطراب ، میگرن و سردردها ، اعصاب ، خارش ، درد ورید ها و زنانه و زیر شكم ، كمك به هضم و جذب غذا و گردش خون .تصفیه كننده دستگاه گردش خون و جلوگیری از خون دماغ .<br><br>منابع:<br><br>سنگ درمانی 1 و 2 ----- نویسنده شوفل برگر – لاندهر<br><br>تغییر سرنوشت و درمان با سنگ های قیمتی و جواهرات ----- نویسنده دایا ساری چكرن <br><br>سنگ ها و خواص اعجاب انگیز ----- نویسنده : موحد ابطحی<br><br>خواص سری و درمانی جواهرات و سنگ ها ----- نویسنده : جمشید مبین<br><br>معجزه نگین ----- نویسنده : علیرضا اسداللهی فرد <br><br>فرد "</p></span></span> </span> <table width="400" align="center" bgcolor="#6699cc" border="1" bordercolor="#99cc33" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody><tr bordercolor="#F7FBEE"> <td colspan="2" valign="middle" align="center" bgcolor="#f7fbee"><p class="hotg" dir="rtl"><a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/gift-hadye-aghigh-kadoo-girl-love-wedding-anghoshtar-tala-halal-alango/aghigh-bina13.html" target="_blank">انگشتر عقیق یمن زنانه</a></p></td> </tr> <tr bordercolor="#F7FBEE"> <td valign="middle" width="191" align="center" bgcolor="#f7fbee"><p class="hotg" dir="rtl">کد کالا : &nbsp;&nbsp;<span class="red3" dir="rtl"> aghigh-bina13^12</span></p></td> <td valign="middle" width="191" align="center" bgcolor="#f7fbee"><p class="hotg" dir="rtl">قیمت : <span class="red3" dir="rtl">&nbsp;20000 &nbsp; تومان</span></p></td> </tr> <tr bordercolor="#F7FBEE"> <td colspan="2" valign="middle" align="center" bgcolor="#f7fbee"><a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=982" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/frotel-shopping-cart-card.gif" alt=" خرید « انگشتر عقیق یمن زنانه » از طریق فروتل " border="0"></a></td> </tr> </tbody></table><center> </center> </td> </tr> </tbody></table><br> <div class="linkak" style="width: 90%; background-color: rgb(247, 251, 247); border: 1px solid rgb(152, 209, 146); padding: 12px;" align="center"> <p class="titr" dir="rtl" style="margin: 2px; border-bottom: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 95%;" align="right"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; محصولات مرتبط :</p><p style="margin: 0px;" align="right"> <a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=1001" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید عقیق قرمز چهار چنگ" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=1001&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : عقیق قرمز چهار چنگ ">عقیق قرمز چهار چنگ</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/tala-noghre-kadou-hadye-negin-titniuom-kadoo-hadaya-valaen-time-Necklace-Handcuffs-Beautif/haragi-bina3.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" عقیق قرمز چهار چنگ " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=1000" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید عقیق قرمز دور جواهر" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=1000&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : عقیق قرمز دور جواهر ">عقیق قرمز دور جواهر</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/tala-noghre-kadou-hadye-negin-titniuom-kadoo-hadaya-valaen-time-Necklace-Handcuffs-Beautif/haragi-bina2.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" عقیق قرمز دور جواهر " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=986" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید عقیق با طرح الله طبیعی" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=986&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : عقیق با طرح الله طبیعی ">عقیق با طرح الله طبیعی</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/gift-hadye-aghigh-kadoo-girl-love-wedding-anghoshtar-tala-halal-alango/aghigh-bina17.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" عقیق با طرح الله طبیعی " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=985" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید چوب سیگار عقیق" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=985&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : چوب سیگار عقیق ">چوب سیگار عقیق</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/gift-hadye-aghigh-kadoo-girl-love-wedding-anghoshtar-tala-halal-alango/aghigh-bina16.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" چوب سیگار عقیق " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=984" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید تسبیح عقیق باباقوری" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=984&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : تسبیح عقیق باباقوری ">تسبیح عقیق باباقوری</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/gift-hadye-aghigh-kadoo-girl-love-wedding-anghoshtar-tala-halal-alango/aghigh-bina15.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" تسبیح عقیق باباقوری " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=981" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید دستبند عقیق شرف الشمس" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=981&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : دستبند عقیق شرف الشمس ">دستبند عقیق شرف الشمس</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/gift-hadye-aghigh-kadoo-girl-love-wedding-anghoshtar-tala-halal-alango/aghigh-bina12.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" دستبند عقیق شرف الشمس " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=980" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید عقیق شرف الشمس دور جواهر" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=980&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : عقیق شرف الشمس دور جواهر ">عقیق شرف الشمس دور جواهر</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/gift-hadye-aghigh-kadoo-girl-love-wedding-anghoshtar-tala-halal-alango/aghigh-bina11.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" عقیق شرف الشمس دور جواهر " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=979" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید عقیق شجری دور جواهر طرح منظره" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=979&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : عقیق شجری دور جواهر طرح منظره ">عقیق شجری دور جواهر طرح منظره</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/gift-hadye-aghigh-kadoo-girl-love-wedding-anghoshtar-tala-halal-alango/aghigh-bina10.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" عقیق شجری دور جواهر طرح منظره " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=978" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید عقیق شجری دور جواهر طرح منظره" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=978&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : عقیق شجری دور جواهر طرح منظره ">عقیق شجری دور جواهر طرح منظره</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/gift-hadye-aghigh-kadoo-girl-love-wedding-anghoshtar-tala-halal-alango/aghigh-bina9.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" عقیق شجری دور جواهر طرح منظره " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=977" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید عقیق شجری دور جواهر طرح درخت" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=977&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : عقیق شجری دور جواهر طرح درخت ">عقیق شجری دور جواهر طرح درخت</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/gift-hadye-aghigh-kadoo-girl-love-wedding-anghoshtar-tala-halal-alango/aghigh-bina8.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" عقیق شجری دور جواهر طرح درخت " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=976" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید عقیق سلیمانی" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=976&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : عقیق سلیمانی ">عقیق سلیمانی</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/gift-hadye-aghigh-kadoo-girl-love-wedding-anghoshtar-tala-halal-alango/aghigh-bina7.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" عقیق سلیمانی " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br> <a href="http://www.frotel.com/probuy.php?wid=5836&amp;id3=975" target="_blank"><img src="http://www.irankala4u.com/images/pbuy.gif" alt="خرید عقیق قرمز پشت نقره" dir="rtl" style="margin-top: 16px;" align="left" border="0" hspace="5"></a> <a href="http://www.irankala4u.com/detail.php?id3=975&amp;wid=5836" dir="rtl" class="link" style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); width: 82%;" title=" جزئیات : عقیق قرمز پشت نقره ">عقیق قرمز پشت نقره</a> <a href="http://www.irankala4u.com/irankala4u-shop-shopping-bartar-behtar-top-best-new-aval/gift-hadye-aghigh-kadoo-girl-love-wedding-anghoshtar-tala-halal-alango/aghigh-bina6.html"><img src="http://www.irankala4u.com/images/animatedStars.gif" alt=" عقیق قرمز پشت نقره " dir="rtl" width="40" align="absmiddle" border="0" height="40"></a><br></p> </div><br> <table width="500" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td valign="middle" align="center"><a href="http://www.nashreketab.com/index.php?wid=5836" title="نشر كتاب"><img src="http://www.eledig.com/banners/468-ketab.gif" alt="نشر كتاب" vspace="5" width="468" border="0"></a><br><a href="http://www.eledig.ir/index.php?wid=5836" title="الكترونیك و دیجیتال"><img src="http://www.eledig.com/banners/eledig.ir.gif" alt="الكترونیك و دیجیتال" vspace="5" width="468" border="0"></a><br><a href="http://www.frotel.com/index.php?wid=5836" title="فروتل حلقه اتصال خریدار و فروشنده"><img src="http://www.eledig.com/banner/crm-frotel.gif" alt="فروتل حلقه اتصال خریدار و فروشنده" vspace="5" width="468" border="0"></a><br></td> </tr> </tbody></table>